بایدها و نبایدهای اطرافیان زنان باردار

تا همه بایدها و نبایدهایی که در مورد بارداری مطرح شده است بایدها و نبایدهایی بوده است که برای زنان باردار تجویز شده است اما در این میان نباید فراموش کرد که اطرافیان زنان باردار نیز ناگزیر از رعایت بایدها و نبایدهایی هستند که می تواند به زنان باردار ک کند تا این دوران را با کمترین استرس طی کند بایدها و نبایدهایی که در زیر مطرح شده اند محصول بررسی تجربیات زنان باردار مختلف هستند بنابراین به جای جستجو برای ین پایه های علمی درباره این بایدها و نبایدها بهتر است به آنها به دیده گرایشات و علائق زنان باردار نگاه کرد که صرف نظر از اینکه چقدر منطقی هستند بهتر است به خاطر حال آنها هم که شده است رعایتشان کرد - هرگز از یک زن نپرسید که آیا قصد داشت بچه دار شود یا ناخواسته باردار شده است - همواره به زنان باردار بگویید که چقدر زیبا شده اند - هرگز درباره چیزهایی که یک زن باردار می خورد یا می نوشد اظهارنظر نکنید - هرگز از یک زن باردار نپرسید آیا قصد دارد باز هم بچه دار شود یا خیر - هرگز به یاد او نیاورید که چقدر در طول بارداری سختی می کشد - هرگز از یک زن باردار نپرسید که چرا کودکش دیر یا زود به دنیا خواهد آمد - هرگز از یک زن باردار سوالاتی نپرسید که مربوط به حریم خصوصی او هستند


بایدها و نبایدهای اطرافیان زنان باردار